OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro prodej zboží prostřednictvím E-shopu Galerie Baila

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) prodávající upravují dle ustan. § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zboží prostřednictvím E-shopu Galerie Baila, kdy se pro účely těchto OP rozumí termínem:
a) Prodávající: Jitka Magdálková Nováková, se sídlem Družstevní 416, 686 05, Uherské Hradiště – Mařatice, IČ: 01919229 (dále jen „prodávající“);
b) Galerie Baila: galerie provozovaná prodávající na adrese Všehrdova 506, Uherské Hradiště (dále jen „provozovna“ nebo „galerie“);
c) Zboží: movité věci ze sortimentu nabízeného prodávající, které jsou předmětem KS (dále jen „zboží“);
d) KS: kupní smlouva, kterou uzavírá kupující s prodávajícím ke zboží prodávající prostřednictvím E-shopu (dále jen „KS“);
e) E-shop: internetový obchod prodávající (dále jen „E-shop“), který je prodávající provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.galeriebaila.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“);
f) Smluvní strany: prodávající a kupující (dále jen „smluvní strany“);
g) Kupující – spotřebitel: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění KS jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání a která s prodávající uzavírá KS (dále jen „kupující – spotřebitel“);
h) Reklamace – kupujícím písemně uplatněné vady zboží a s tím související práva z vadného plnění dle čl. 7 těchto OP (dále „reklamace“);
i) OZ: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“);
j) ZOS: zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“).
1.2. KS a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. OP jsou nedílnou součástí každé KS. V KS je možné sjednat odchylná ustanovení od OP, ta pak mají přednost před těmito OP.
1.3. Prodávající je oprávněn znění OP jednostranně změnit, přičemž na KS uzavřené před datem účinnosti změny, se použije to znění OP, které bylo účinné k okamžiku uzavření KS.

2. INFORMACE O ZBOŽÍ
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít KS ohledně tohoto zboží. Ustan. § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.
2.2. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Zobrazovaná dostupnost zboží je orientační a bude potvrzena na základě dotazu či objednávky kupujícího.
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávající uzavřít KS za individuálně sjednaných podmínek.
2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Prodávající zasílá zboží pouze na území ČR, pokud se smluvní strany nedohodnou.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KS
3.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží
(dále společně jen jako „objednávka“).
3.2. Před zasláním objednávky prodávající je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
3.3. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem KS. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito OP, souhlas se zpracováním osobních údajů kupujícího a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito OP seznámil.
3.4. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Návrh KS ve formě objednávky má platnost 3 dny. Nepotvrdí-li prodávající objednávku kupujícího v uvedené lhůtě, má se za to, že objednávku nepřijímá. Nečinnost prodávající nezakládá domněnku jeho souhlasu s objednávkou. Na přijetí objednávky a uzavření KS není dán právní nárok.
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Pokud se potvrzení objednávky vrátilo na e-mailovou adresu prodávající jako nedoručitelné, je přijetí objednávky právně neúčinné a KS není uzavřena.
3.8. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh KS a KS je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.
3.9. Kupující odesláním objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání KS. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením KS (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.10. Uzavřením KS vzniká kupujícímu povinnost objednané zboží převzetí a zaplatit za něj prodávající kupní cenu řádně a včas, způsobem, ve výši a v termínu dle KS. Změny a doplňky uzavřené KS lze činit pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
3.11. V případě, že kupující zvolí úhradou bezhotovostním převodem na účet prodávající, počíná lhůta k odeslání zboží kupujícímu běžet až od připsání celé kupní ceny na účet prodávající. Lhůta k odeslání zboží činí 3 pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O odeslání zboží bude kupující upozorněn e-mailem. Zboží je odesíláno prostřednictvím České pošty.
3.12. V případě osobního odběru zboží v galerii prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky sdělí, kdy bude zboží připraveno v galerii k osobnímu odběru a lhůtu k jeho vyzvednutí.

4. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle KS může kupující uhradit prodávající v hotovosti v provozovně prodávající nebo bezhotovostně převodem na účet prodávající č. 2200752695/2010, vedený u Fio banky, a.s. (dále jen „účet prodávající“).
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávající také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5. OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4. Kupní cena je splatná v případě:
a) platby v hotovosti – při osobním převzetí zboží v provozovně.
b) bezhotovostní platby na účet prodávající – do 5 dnů od uzavření KS. V tomto případě platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání celé příslušné částky na účet prodávající. Nebude-li celá kupní cena připsána na účet prodávající nejpozději do 5 od uzavření KS, objednávka i KS se automaticky ruší.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustan. § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.
4.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě KS daňový doklad – fakturu, a to po uhrazení kupní ceny zboží, a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího anebo jej zašle společně se zbožím. Prodávající není plátcem DPH.

5. ODSTOUPENÍ OD KS KUPUJÍCÍM – SPOTŘEBITELEM
5.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustan. § 1837 OZ, nelze mj. odstoupit od KS o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 OP či o jiný případ, kdy nelze od KS odstoupit, má kupující – spotřebitel dle ustan. § 1829 odst. 1 OZ právo od KS odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem KS je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od KS musí být prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Právo odstoupení od KS do 14 dnů se nevztahuje na kupující, kteří zboží zakoupili osobně v galerii (tj. mimo E-shop)!
5.3. Pro odstoupení od KS může kupující – spotřebitel využit vzorový formulář prodávající, jenž tvoří přílohu těchto OP. Pro doručování odstoupení od KS platí ustanovení čl. 9 OP.
5.4. Při odstoupení od KS dle čl. 5.25.3. OP se tato od počátku ruší. Zboží musí být prodávající vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od KS, a to kompletní, nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení a v původním obalu s přiloženými doklady o koupi – v případě nesplnění některé z podmínek nelze odstoupení akceptovat a zboží bude vráceno na náklady prodávající zpět. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od KS, nese tento náklady spojené s navrácením zboží prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5. V případě řádného odstoupení od KS vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího – spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od KS, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího – spotřebitel přijal. Prodávající je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté kupujícím – spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující – spotřebitel od KS, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu – spotřebiteli dříve, než mu kupující – spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávající odeslal.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího – spotřebitele na vrácení kupní ceny.
5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím – spotřebitelem je prodávající oprávněna kdykoliv od KS odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Kupující, který není spotřebitelem má právo odstoupit od KS jen pokud je to v ní ujednáno nebo pokud mu takové právo vyplývá ze zákona.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle KS povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.4. Zboží je kupujícímu dodáno, je-li prodávající předáno prvnímu dopravci k doručení do místa určení. V případě volby převzetí zboží na provozovně je zboží dodáno kupujícímu jeho osobním převzetím.
6.5. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím tohoto zboží od prodávající nebo od dopravce, podle zvoleného způsobu dodání zboží.
6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci – škody způsobené dopravcem je nutno řešit s dopravcem při převzetí zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7. REKLAMACE
7.1. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a reklamovat případné vady zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil nebo je zjistit mohl. Reklamace musí být kupujícím uplatněna u prodávající v souladu s těmito OP.
7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
s tím, že prodávající mj. neodpovídá za vady:
a) vzniklé použitím zboží k nevhodnému účelu,
b) které kupující sám způsobil (např. násilné poškozené, opotřebení v důsledku nevhodného užívání)
c) vyplývá-li to z povahy zboží.
7.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vad zboží se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustan.§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ) a v případě kupujícího – spotřebitele také ZOS.
7.4. Kupující může požadovat odstranění vad, pokud vady zboží znamenají porušení KS:
a) podstatným způsobem – výměnou vadného zboží za zboží bezvadné, opravou zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupením od KS.
b) nepodstatným způsobem – dodání chybějícího zboží, opravu zboží nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
7.5. Kupující je povinen reklamaci uplatnit (oznámit) v písemné podobě a doručit ji prodávající (např. osobně, poštou) včetně reklamované zboží (za účelem jeho prohlídky) a prodejního dokladu vystaveného prodávající (např. faktura). Oznámení kupujícího musí obsahovat zejména popis vad, požadovaný způsob vyřízení reklamacee (tj. uplatnění práva dle bodu 7.4. OP) a kontaktní údaje kupujícího. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávající měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
7.6. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je oprávněn reklamovat vady, které se vyskytnou u zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. U použitého zboží činí tato lhůta 12 (dvanáct) měsíců.
7.7. Prodávající vyřídí reklamaci uplatněnou kupujícím – spotřebitelem do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro předání reklamovaného zboží prodávající nedohodnou-li se smluvní straně jinak.
7.8. O vyřízení reklamace kupujícího – spotřebitele je prodávajícím sepsán ve smyslu § 2173 OZ a ZOS protokol, který obsahuje alespoň datum uplatnění reklamace, důvody reklamace, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím – spotřebitelem, výsledek prohlídky reklamovaného zboží prodávajícím, zdůvodnění oprávněnosti reklamace a způsob jejího vyřízení, zdůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamační protokol je kupujícímu – spotřebiteli zaslán na jeho adresu uvedenou v oznámení reklamovaných vad. Prodávající se s kupujícím – spotřebitelem může dohodnout na zaslání reklamačního protokolu e-mailem.
7.9. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 3 dnů ode dne vyřízení o vyřízení reklamace. Po této době je prodávající oprávněna na náklady kupujícího zboží uskladnit, zaslat kupujícímu, svépomocně prodat nebo zlikvidovat.
7.10. V případě oprávněné reklamace uhradí prodávající kupujícímu prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na reklamaci. V případě neoprávněné reklamace uhradí kupující prodávající prokazatelně a důvodně vynaložené náklady na reklamaci (např. doprava ke kupujícímu atd.).
7.11. Ustanovení čl. 7 OP se nepoužije na reklamace vad zboží zakoupeného kupujícími osobně v provozovně prodávající (tj. mimo E-shop), kdy pro reklamace vad zboží zakoupeného mimo E-shop platí „Reklamační řád pro zboží zakoupené v provozovně Galerie Baila“, který je dostupný v provozovně prodávající i na jejích webových stránkách.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
8.3. Živnostenskou kontrolu nad činností prodávající provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává mj. nad dodržováním ZOS.
8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustan. § 1765 odst. 2 OZ.
8.5. Kupující odesláním objednávky souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem realizace práv a povinností z KS. Souhlas se zpracováním může kupující kdykoliv odvolat. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím či službami prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn kdykoliv odmítnou zasílání těchto informací.
8.7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a povinnosti prodávající z KS plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
8.8. Kupující má možnost sdělit prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě na adresu jeho provozovny, popř. elektronicky prostřednictvím kontaktního e-mailu. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost do 5 pracovních dnů, a to ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího). Provozovatel si vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které s ním neuzavřely KS.
8.9. Není-li Kupující – spotřebitel spokojen s vyřešením stížnosti či Reklamace ze strany prodávající, popř. nechce-li vůbec komunikovat s prodávajícím, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. ČOI je také subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR): https://adr.coi.cz/cs. Kupující – spotřebitel má dále možnost využít evropskou platformu zřízenou Evropskou komisů pro řešení sporů on-line mezi spotřebiteli a podnikateli. Platforma pro řešení sporů je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

9. DORUČOVÁNÍ
9.1. Oznámení týkající se vztahů prodávající a kupujícího, zejména týkající odstoupení od KS, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v KS stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od KS učiněného kupujícím – spotřebitelem, které je účinné, pokud je odesláno ve lhůtě pro odstoupení.
9.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
9.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávající.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah založený KS obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího – spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Je-li nebo se stane některé ustanovení OP neplatným nebo neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se jim co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení OP.
10.3. OP je dostupné na stránkách E-shopu, znění OP si lze kdykoli stáhnout a archivovat.
10.4. Kontaktní údaje prodávající:
adresa pro doručování:
Jitka Magdálková
Družstevní 416
Uherské Hradiště 686 05
adresa elektronické pošty: jitka.magdalkova@seznam.cz
telefon: +420 732 119 369

Jitka Magdálková

V Uherském Hradišti dne 10.4.2016